Uppföljning 2-4 månader efter kirurgi

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-12-06

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad säker individanpassad tillgänglig

Indikatorområde

sjukdomar i urin- och könsorganen

Riktlinjeområde

endometrios

Mått

Andelen av de genomförda endometrioskirurgiska operationer där patienten har följts upp av öppenvården 2-4 månader efter ingreppet.
Enhet: Procent.

Syfte

En för sen uppföljning av behandlingseffekten efter en kirurgisk insats riskerar att leda till en onödigt lång period med en icke-fungerande eller otillräcklig behandling. Vid misstänkt eller bekräftad endometrios ger uppföljning av behandlingseffekten ca 3 månader efter kirurgi en ökad trygghet för patienten, samt en bättre möjlighet till optimerad behandling. Då minskar även risken för framtida akuta vårdkontakter. Med följsamhet till det rekommenderade uppföljningsintervallet minskar även risken för överbehandling, eftersom effekten av behandlingen inte bedöms som otillräcklig i ett för tidigt skede.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Socialstyrelsens patientregister (uppgifter om uppföljning), GynOp (uppgifter om endometrioskirurgi, samt huvudindikation/huvuddiagnos). Datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Täckningsgraden i GynOp för indikation/diagnos endometrios, samt kirurgiska åtgärder. Vårdkontakt med barnmorska samt primärvård registreras inte i patientregistret. Potentiella felkällor: Minskad sannolikhet att akuta operationer registreras i GynOp. Vårdkontakt med gynekolog syns inte specifikt i patientregistret, där av risk för att andra typer av vårdkontakter inkluderas. Uppföljning hos privata aktörer redovisas inte alltid i patientregistret. Indikatorn täcker inte in alla tänkbara varianter av diagnoskoder för uppföljning efter kirurgi. Slutligen går det inte att fastställa att vårdkontakten syftat till att utvärdera effekten av den tidigare behandlingen.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se