Tillgång till ett multiprofessionellt team

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2019-09-17

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

struktur

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad individanpassad tillgänglig

Indikatorområde

sjukdomar i urin- och könsorganen

Riktlinjeområde

endometrios

Mått

Andelen av verksamheter med akut endometriosvård som har tillgång till ett grundbemannat multiprofessionellt endometriosteam.
Enhet: Procent.

Syfte

Personer med endometrios kan ha särskilt behov av stöd i form av mer omfattande vårdkontakter, exempelvis på grund av att sjukdomen eller symtomen är svårbehandlade. Ett multiprofessionellt team innebär att olika professioner, samtliga med fördjupad kunskap om endometrios, samverkar kring en patient för att kunna erbjuda samlade, specialiserade och individuellt anpassade vårdinsatser. Teamet kan till exempel bestå av gynekolog, sjuksköterska eller barnmorska, smärtläkare, kurator och fysioterapeut, vilket tillsammans kan utgöra en grundbemanning. Det är dessutom en fördel om någon i grundbemanningen har sexologisk kompetens. Även andra professioner, till exempel fertilitetsläkare, kirurg och dietist, kan ingå i teamet. Åtgärden ökar förutsättningarna för optimerad behandling och kan leda till minskad oro, ökad funktionsförmåga och ökad livskvalitet, samt eventuellt minska behovet av akuta vårdbesök.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Utvecklingsindikator. Datakälla finns inte. Enkät till kvinnokliniker vid sjukhus.

Felkällor

Indikatorn visar inte om det finns tillgång till sexologisk kompetens i de grundbemannade teamen. Potentiella felkällor: Låg svarsfrekvens på enkät till klinikerna.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se