Suicid och depression eller ångestsyndrom

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

säker kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel personer med depression eller ångestsyndrom som har haft kontakt med psykiatrin 12 månader innan fullbordat suicid.
Enhet: Procent.

Syfte

Psykisk sjukdom är den starkaste riskfaktorn för suicidbeteende bland vuxna. Suicid bland personer med depression och ångestsyndrom är ett viktigt mått att följa över tid. Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Dödsorsaksregistret och patientregistret vid Socialstyrelsen. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Endast uppgifter från läkarbesök i den specialiserade psykiatriska vården. Brister i dödsorsakskodningen. Kodningsrutiner kan variera över tid.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se