Strukturerad bedömning av suicidrisk, barn och ungdomar

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar barn och unga

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel ungdomar med nydiagnostiserad depression eller ångestsyndrom som har genomgått strukturerad och allsidig bedömning av suicidrisk vid diagnostisering.
Enhet: Procent.

Syfte

Suicid är vanligt vid depression och ångestsyndrom. Åtgärden ökar förutsättningarna för korrekt fortsatt handläggning och är en viktig del i säkerhetsplaneringen. Rekommendationen är central och har fått högsta prioritet i nationella riktlinjer (prioritet 1, rad 10d i tillstånds- och åtgärdslistan ) Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

≥ 90 procent

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret vid Socialstyrelsen. Nationell datakälla finns för specialiserad psykiatrisk vård, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Endast uppgifter från läkarbesök i den specialiserade psykiatriska vården. Bristande registrering av vårdåtgärder samt bristande enhetlighet i användning av åtgärdskod.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se