Rutin för uppföljning efter kirurgi, nyinsatt- samt ändrad hormonell behandling

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2019-09-17

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

struktur

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad säker individanpassad tillgänglig

Indikatorområde

sjukdomar i urin- och könsorganen

Riktlinjeområde

endometrios

Mått

Andelen av verksamheter med akut endometriosvård som har en rutin för uppföljning av personer med misstänkt eller bekräftad endometrios inom 4 månader efter kirurgi, efter nyinsatt hormonell behandling, samt efter ändrad hormonell behandling.
Enhet: Procent.

Syfte

En alltför sen uppföljning av behandlingseffekten efter kirurgi eller nyinsatt eller ändrad hormonell behandling riskerar att leda till en onödigt lång period med en icke-fungerande eller otillräcklig behandling. En alltför tidig uppföljning kan å andra sidan leda till att insatt behandling ännu inte hunnit ge någon effekt och att behandlingen därmed riskerar att felaktigt dömas ut eller att det leder till olämpliga dosjusteringar. Vid misstänkt eller bekräftad endometrios ger uppföljning av behandlingseffekten ca 3 månader efter kirurgi, eller nyinsatt eller ändrad medicinering med hormoner, en ökad trygghet för patienten samt en bättre möjlighet till optimerad behandling. Då minskar troligtvis även risken för framtida akuta vårdkontakter.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Utvecklingsindikator. Datakälla finns inte. Enkät till kvinnokliniker vid sjukhus.

Felkällor

Potentiella felkällor: Låg svarsfrekvens på enkät till klinikerna.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se