Psykologisk behandling med KBT vid ångestsyndrom, barn och ungdomar

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar barn och unga

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel ungdomar med ångestsyndrom som har fått KBT-behandling.
Enhet: Procent.

Syfte

Tillståndet är relativt vanligt och behandlingen med kognitiv beteendeterapi (KBT) ger god effekt. Rekommendationen är central och har fått hög prioritet i nationella riktlinjer (prioritet 1-3, rad 34,38,39,48 i tillstånds- och åtgärdslistan). Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

≥ 70 procent

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret vid Socialstyrelsen. Nationellt kvalitetsregister för internetbehandling, SibeR framöver. Primärvårdskvalitet utvecklar en liknande indikator från journaldata, kan användas framöver. Nationell datakälla finns för specialiserad psykiatrisk vård, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Endast uppgifter från läkarbesök i den specialiserade psykiatriska vården. Bristande registrering av vårdåtgärder.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se