Psykologisk behandling med KBT, IPT eller PDT vid egentlig depression

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel personer med nydiagnostiserad lindrig till medelsvår egentlig depression som har fått psykologisk behandling med KBT, IPT eller PDT.
Enhet: Procent.

Syfte

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har stor effekt och stark evidens vid behandling av vuxna med lindrig till medelsvår egentlig depression. Vanliga behandlingar vid lindrig och medelsvår egentlig depression är psykologiskt behandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell psykoterapi (IPT) eller psykodynamisk korttidsterapi (PDT). Rekommendationerna är centrala och har fått hög prioritet i nationella riktlinjer (prioritet 2,3 och 7, rad 68, 69 och 70 i tillstånds- och åtgärdslistan). Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

≥ 60 procent

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret vid Socialstyrelsen. Nationellt kvalitetsregister för internetbehandling, SibeR framöver. Primärvårdskvalitet utvecklar en liknande indikator från journaldata, kan användas framöver. Nationell datakälla finns för specialiserad psykiatrisk vård, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Endast uppgifter från läkarbesök i den specialiserade psykiatriska vården. Bristande registrering av vårdåtgärder.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se