Personlig kontakt vid utskrivning

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-09-26

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård socialtjänst

Indikatortyp

struktur

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Mått

Enheter inom specialiserad psykiatri som har aktuell rutin för att upprätta personlig kontakt mellan patienter med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och personal från öppenvårdsteam och socialtjänst vid utskrivning från sluten vård.

Syfte

Att patienten i samband med utskrivning har personlig kontakt med öppenvård och socialtjänst leder till att fler följs upp efter utskrivning. Det finns stark konsensus kring att åtgärden ger ökad delaktighet och kontinuitet i behandling samt minskad risk för återinsjuknande. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården och socialtjänsten erbjuda personlig kontakt med personal från öppenvårdsteam eller socialtjänst till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som ska skrivas ut från psykiatrisk slutenvård (prioritet 1). Rekommendationen har beröringspunkter med den nya lagen om samverkan (3-4 kap. Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård). I rekommendationen betonas kontakten med patienten/brukaren, medan lagen i första hand reglerar kontakter mellan olika vård- och omsorgsgivare.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Enkät till ansvariga chefer vid specialistenheter.

Felkällor

Möjliga problem med att få data från specialistenheterna samt att ringa in alla. I samband med datainsamlingen kan olika fel uppstå, bl. a. beroende på hur respondenten tolkat frågorna.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se