Dödlighet bland personer med psoriasis

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

säker kunskapsbaserad

Indikatorområde

hudens och underhudens sjukdomar

Riktlinjeområde

psoriasis

Mått

Dödlighet bland personer, 18 år och äldre, med psoriasis jämfört med dödligheten i befolkningen under ett kalenderår.

Syfte

Hög dödlighet kan tyda på samsjuklighet och bristande omhändertagande inom vården. Det är viktigt att följa upp dödlighet bland personer med psoriasis för att ta reda på, och motverka, om de missgynnas i den positiva utvecklingen av medellivslängd och dödlighet som gäller i befolkningen.

Önskvärt värde

lågt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret, läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen samt befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Personer med psoriasis som inte vårdats eller hämtat ut läkemedel under studerad tidsperiod ingår inte i redovisningen. Endast uppgifter från läkarbesök inom den specialiserade vården. Brister i diagnostisering av psoriasis och dödsorsakskodning.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se