Diagnostisering med klinisk bedömning kompletterad med strukturerad intervju

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

psykiska sjukdomar och beteendestörningar

Riktlinjeområde

depression och ångestsyndrom

Mått

Andel personer med nydiagnostiserad depression eller ångestsyndrom som har blivit diagnostiserade med klinisk bedömning kompletterad med strukturerad intervju.
Enhet: Procent.

Syfte

Vid diagnostisering av misstänkt depression eller ångestsyndrom i den specialiserade psykiatrin bör den klinisk bedömning kompletteras med strukturerad eller semistrukturerad intervju (MINI, SCID-I) och i primärvård kan komplettering ske. Rekommendationen är central och har fått hög prioritet i nationella riktlinjer (prioritet 4, 3, rad 2a, 2b i tillstånds- och åtgärdslistan). Indikatorn är intressant såväl ur ett professionsperspektiv som ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Önskvärt värde

högt

Målnivå

≥ 80 procent

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret vid Socialstyrelsen. Nationell datakälla finns för specialiserad psykiatrisk vård, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Endast uppgifter från läkarbesök i den specialiserade psykiatriska vården. Uppgifter från primärvården saknas. Bristande registrering av vårdåtgärder.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se