Behandling med antidepressiva läkemedel - SSRI

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

process

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad

Indikatorområde

sjukdomar i nervsystemet

Riktlinjeområde

epilepsi

Mått

Andelen personer med epilepsi som behandlas med SSRI.
Enhet: Procent.

Syfte

Samsjuklighet med depression och ångestsymtom är vanligt förekommande vid epilepsi. Depression är ett allvarligt tillstånd, med bland annat risk för självmord. En vanlig behandling i dag är läkemedelsbehandling med SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Tidigare rapporter om att viss antidepressiv medicinering kan sänka kramptröskeln har lett till att många personer med epilepsi har fått leva med obehandlad depression under långa perioder. Teoretiskt sett kan behandling av en samtidig depression leda till färre epilepsianfall till exempel genom minskad stress, förbättrad sömn och förbättrad följsamhet till behandlingen av epilepsin. För personer med epilepsi och samsjuklighet för vilken antidepressivt läkemedel är indicerat, ger antidepressiva läkemedel (SSRI) som tillägg till antiepileptiska läkemedel ingen tydligt ökad risk för epileptiska anfall. Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda antidepressiva läkemedel (SSRI) till personer med epilepsi och samsjuklighet för vilken antidepressivt läkemedel är indicerat.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientregistret och läkemedelsregistret, Socialstyrelsen. Nationell datakälla finns, kontinuerlig insamling.

Felkällor

Brister i diagnostisering av epilepsi. Patienter i primärvården ingår ej i patientregistret. Uppgifterna i läkemedelsregistret visar uttagna läkemedel, och inte förskrivna läkemedel.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se