Bedömning av livskvalitet med formuläret EHP-30

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2019-09-17

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård

Indikatortyp

struktur

Kvalitetsområde

kunskapsbaserad individanpassad

Indikatorområde

sjukdomar i urin- och könsorganen

Riktlinjeområde

endometrios

Mått

Andelen av verksamheter med akut endometriosvård som rutinmässigt använder formuläret EHP-30 för att mäta livskvalitet hos personer med endometrios.
Enhet: Procent.

Syfte

Livskvalitet är en persons samlade upplevelse av sin livssituation och livskvaliteten kan mätas med hjälp av enkäter. Endometriosis Health Profile (EHP-30) är en validerad endometriosspecifik enkät som finns i svensk översättning. EHP-30 är känslig för förändring och kan användas för att utvärdera hur enskilda patienter upplever effekten av olika vårdinsatser. Åtgärden ökar förutsättningarna för att följa förändring av livskvalitet och ökar dessutom patienternas delaktighet i vården. EHP-30 kan också användas för att kvalitetssäkra vården, samt utveckla och förbättra verksamheten.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Utvecklingsindikator. Datakälla finns inte. Enkät till kvinnokliniker vid sjukhus.

Felkällor

Potentiella felkällor: Låg svarsfrekvens på enkät till klinikerna.

Publicering

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se