Barn och vuxna som upplever sig ha fått tillräcklig information för att själva kunna förebygga munsjukdomar

Status: Under framtagande

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Verksamhetsområde

hälso- och sjukvård tandvård

Indikatortyp

resultat

Kvalitetsområde

individanpassad

Indikatorområde

tandvård

Riktlinjeområde

tandvård

Mått

Andel barn och vuxna som anser att de fått tillräcklig information och kunnat tillämpa denna information för att själva kunna förebygga munsjukdomar.
Enhet: Procent.

Syfte

En persons delaktighet i den egna vården är viktig och en förutsättning för en god munhälsa. Tandvården har informationsansvar angående hälsotillstånd och hur egenvård ska utföras på ett optimalt sätt. Indikatorn har valts för att den speglar graden av hur väl tandvården lyckas uppfylla sitt informationsansvar.

Önskvärt värde

högt

Teknisk beskrivning

Datakällor

Patientenkät från SKR.

Felkällor

Enkäter har ofta låg svarsfrekvens. Att mäta om patienten har fått tillräcklig information är mycket svårt eftersom personens uppfattning och tolkning av informationen varierar stort beroende på ålder, hälsolitteracitet etc. Resultaten bör tolkas med försiktighet

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se