Nedsatt motorik i arm och hand, viss rörlighet i handled och fingrar, efter stroke – Modifierad CI-terapi

Hälso- och sjukvården kan erbjuda modifierad CI-terapi till personer som har nedsatt motorik i arm och hand med viss rörlighet i handled och fingrar efter stroke.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden kan förbättra arm- och handfunktionen och förmågan att kunna använda armen och handen i dagliga aktiviteter, jämfört med sedvanlig behandling. Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Uppgiftsspecifik träning

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationerna om olika typer av uppgiftsspecifik träning samt ADL-träning i hemmet kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation. Detta eftersom framför allt ytterligare personal för att utföra dessa åtgärder kommer att behövas samt att hälso- och sjukvården behöver öka antalet personer som får uppgiftsspecifik träning vid nedsatt motorik, gångförmåga eller ADL-förmåga efter stroke. För många personer som får någon av de aktuella uppgiftsspecifika rehabiliteringsinsatserna i dag kan också återkommande rehabilitering vara nödvändigt.

Skattningarna som beräkningarna baseras på redovisas i bilagan Skattning och bedömning av kostnader.

ADL-träning i hemmet

Cirka 20 procent av de 14500 personer som är aktuella för rehabiliteringsinsatser efter en stroke uppskattas ha behov av ADL-träning i hemmet. Det innebär cirka 2900 personer på nationell nivå. Utifrån antagandet att en tredjedel av dessa personer får denna träning i dag, uppskattas rekommendationen innebära att ytterligare cirka 1900 individer är aktuella för åtgärden jämfört med nuvarande förhållanden. Socialstyrelsen bedömer vidare att ADL-träning i hemmet kräver cirka 24 timmars träning per person hos arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Baserat på dessa antaganden beräknas det för hela Sverige krävas ytterligare cirka 45600 arbetstimmar hos arbetsterapeut eller fysioterapeut inom strokesjukvården (24 timmar × 1 900 individer = 45600 timmar). Sammantaget beräknas behovet av ytterligare personal innebära en kostnad på cirka 24 miljoner kronor per år på nationell nivå.

Uppgiftsspecifik gångträning

Cirka 20 procent av de 14500 personer som är aktuella för rehabiliteringsinsatser efter en stroke uppskattas ha kvarstående problem att gå, vilket innebär cirka 2900 personer på nationell nivå. Utifrån antagandet att 70 procent av dessa personer får denna träning i dag, uppskattas rekommendationen innebära att ytterligare cirka 870 individer är aktuella för åtgärden jämfört med nuvarande förhållanden. Socialstyrelsen bedömer vidare att uppgiftspecifik gångträning efter stroke kräver cirka 24 timmars träning per person hos fysioterapeut.

Baserat på dessa antaganden beräknas det för hela Sverige krävas ytterligare cirka 20900 arbetstimmar hos fysioterapeut inom strokesjukvården (24 timmar × 870 individer). Sammantaget beräknas behovet av ytterligare personal innebära en ökad kostnad för hälso- och sjukvården på cirka 11 miljoner kronor per år på nationell nivå.

Uppgiftsspecifik träning vid nedsatt motorik

Cirka 30 procent av de 14500 personer som är aktuella för rehabiliteringsinsatser efter en stroke uppskattas ha nedsatt motorik, vilket innebär cirka 4300 personer på nationell nivå. Utifrån antagandet att 70 procent av dessa personer får denna träning i dag, uppskattas rekommendationen innebära att ytterligare cirka 1290 individer är aktuella för åtgärden jämfört med nuvarande förhållanden. Socialstyrelsen bedömer vidare att uppgiftspecifik träning vid nedsatt motorik kräver cirka 24 timmars träning per person hos fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Baserat på dessa antaganden beräknas det för hela Sverige krävas ytterligare cirka 31000 arbetstimmar hos fysioterapeut eller arbetsterapeut inom strokesjukvården (24 timmar × 1 290 individer). Sammantaget beräknas behovet av ytterligare personal innebära en ökad kostnad för hälso- och sjukvården på cirka 17 miljoner kronor per år på nationell nivå.

Uppgiftsspecifik träning efter 1 år

Cirka 20 procent av de 14500 personer som är aktuella för rehabiliteringsinsatser efter en stroke uppskattas ha kvarstående problem med nedsatt motorik ett år efter insjuknandet, vilket innebär cirka 2900 personer på nationell nivå. Utifrån antagandet att hälften av dessa personer får denna träning i dag, uppskattas rekommendationen innebära att ytterligare cirka 1450 individer är aktuella för åtgärden jämfört med nuvarande förhållanden. Socialstyrelsen bedömer vidare att uppgiftspecifik träning (när det gått mer än ett år efter stroke) kräver totalt cirka 24 timmars träning per person hos fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Baserat på dessa antaganden beräknas det för hela Sverige krävas ytterligare cirka 34800 arbetstimmar hos fysioterapeut eller arbetsterapeut inom strokesjukvården (24 timmar × 1 450 individer). Sammantaget beräknas behovet av ytterligare personal innebära en ökad kostnad för hälso- och sjukvården på cirka 18 miljoner kronor per år på nationell nivå.

Skattningen baseras på årliga nyinsjuknanden. Behov av uppgiftsspecifik träning i ett senare skede hos de personer som tidigare insjuknat i stroke är inte inkluderade i skattningen. För de som haft stroke (cirka 150000 personer i Sverige) saknas bra data gällande behov av träning, och detta är därmed ett område som behöver ytterligare kartläggning.

Träning vid nedsatt motorik i arm och hand

Cirka 10 procent av de 14500 personer som är aktuella för rehabiliteringsinsatser efter en stroke uppskattas ha nedsatt motorik i arm och hand, vilket innebär cirka 1450 personer på nationell nivå. Utifrån antagandet att endast 20 procent av dessa personer får denna träning i dag, uppskattas rekommendationen innebära att ytterligare cirka 1150 individer är aktuella för åtgärden jämfört med nuvarande förhållanden. Socialstyrelsen bedömer vidare att modifierad CI-terapi kräver cirka 30 timmars träning per person hos fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Baserat på dessa antaganden beräknas det för hela Sverige krävas ytterligare cirka 34500 arbetstimmar hos fysioterapeut eller arbetsterapeut inom strokesjukvården (30 timmar × 1 150 individer). Sammantaget beräknas behovet av ytterligare personal innebära en ökad kostnad för hälso- och sjukvården på cirka 18 miljoner kronor per år på nationell nivå.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se