Multisjuk med stort omvårdnadsbehov, inom hemsjukvård eller särskilt boende – Läkarbedömning med ställningstagande till fortsatt vårdform vid eventuellt strokeinsjuknande

Hälso- och sjukvården bör erbjuda en läkarbedömning med ställningstagande till fortsatt vårdform vid eventuellt strokeinsjuknande till multisjuka personer inom hemsjukvård eller särskilt boende med stort omvårdnadsbehov.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden innebär ett värdigare omhändertagande, minskad risk för försämring och obehag i form av bland annat förvirring för de patienter där nyttan med en transport till och vård på sjukhus inte överväger de risker som detta också innebär. Dessutom ökar åtgärden patientens möjlighet att vara delaktig i sin egen vård. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Läkarbedömning och ställningstagande till fortsatt vårdform

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om läkarbedömning och ställningstagande till fortsatt vårdform vid strokeinsjuknande hos sköra multisjuka personer kommer att påverka hälso- och sjukvårdens organisation. Det eftersom det inom särskilda boenden behöver finnas möjlighet till kvarboende och tillgång till vård, omsorg och stödjande insatser vid försämring, som till exempel ett akut insjuknande i stroke.

Åtgärden kan innebära att det behövs utbildning av personal med kompetens för att ha samtal med patienter och närstående om vilka alternativ som finns vid ett akut strokeinsjuknande och vad ett ställningstagande innebär. I dag skiljer sig de medicinska och omvårdnadsmässiga resurserna åt mellan olika särskilda boenden i landet.

Enligt Riksstroke är andelen patienter med stroke som innan insjuknandet vårdas på särskilt boende cirka 9 procent eller 2 000 patienter per år. Medelåldern för dessa personer är över 85 år. En tredjedel var vakenhetssänkta vid ankomsten till sjukhus, en fjärdedel avled under vårdtiden på sjukhus, och mer än hälften avled inom tre månader. Detta visar på behovet av en individuell läkarbedömning med ställningstagande till fortsatt vårdform före insjuknandet.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se