Misstänkt stroke – Inläggning på strokeenhet som första vårdenhet

Hälso- och sjukvården bör erbjuda inläggning på strokeenhet som första vårdenhet till personer med misstänkt stroke.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden ger en ökad möjlighet för tidig diagnostik och tidigt omhändertagande, vilket minskar risken för komplikationer, funktionsnedsättning eller död. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Vård på strokeenhet

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om inläggning på strokeenhet som första vårdenhet kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation. Detta eftersom andelen patienter som läggs in direkt på strokeenhet bör öka, eftersom 21 procent av alla personer med stroke inte läggs in direkt på strokeenhet som första vårdenhet i dag.

Om ett mål är att alla sjukhus med strokeenhet skulle skriva in 90 procent av sina strokepatienter direkt på strokeenheten som första vårdenhet, innebär det att ytterligare 2100 direktinskrivningar skulle behöva göras i landet. Bland de sjukhus som 2015 låg under 90 procent blir ökningen i absoluta tal i genomsnitt 38 direktinskrivningar, men med stora variationer mellan sjukhusen.

Myndighetens bedömning är att hälso- och sjukvården kan öka antalet strokepatienter som läggs in på strokeenhet som första vårdenhet med 2100 per år. Det skulle innebära en extra kostnad för hälso- och sjukvården på 44 miljoner kronor årligen på nationell nivå [1]. Bedömningen utgår från antagandet att dessa 2100 annars skulle vårdas på annan typ av vårdavdelning, vilket innebär en merkostnad för vård på strokeenhet under första året på uppskattningsvis 21000 kronor per patient.

Vid TIA är strokeenhetsvård redan idag den vanliga vårdformen i akutskedet, men Socialstyrelsens bedömning är att rekommendationen om strokeenhet som första vårdenhet vid TIA ändå kommer att medföra en extra kostnad eftersom antalet vårdplatser på strokeenhet troligtvis behöver öka. Det saknas underlag för att avgöra hur många personer med TIA som idag skrivs in direkt på strokeenhet och Socialstyrelsen har därmed inte kunnat bedöma vårdplatsbehovet. Landstingen behöver säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet för att omhänderta TIA-patienter på strokeenhet. Hälso- och sjukvården behöver också säkerställa att det inte förekommer några undanträngningseffekter mellan personer med stroke och TIA.

Referenser

  1. Te Ao, BJ, Brown, PM, Feigin, VL, Anderson, CS. Are stroke units cost effective? Evidence from a New Zealand stroke incidence and population-based study. Int J Stroke. 2012; 7(8):623-30.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se