Misstänkt eller verifierad dysfagi vid stroke – Ytterligare kartläggning av sväljförmåga med videofluoroskopi eller fiberendoskopi

Hälso- och sjukvården bör göra ytterligare kartläggning av sväljförmåga med videofluoroskopi eller fiberendoskopi hos personer med misstänkt eller verifierad dysfagi vid stroke.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden ökar möjligheterna att identifiera, behandla och följa upp dysfagi. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande. Kommentar: Detta gäller personer med misstänkt eller verifierad dysfagi där det finns en fortsatt osäkerhet efter en första klinisk bedömning.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se