Svåra smärtor relaterade till menscykeln, otillräcklig effekt av paracetamol och COX-hämmare – Utredning av misstänkt endometrios genom anamnes med symtombeskrivning

Hälso- och sjukvården bör erbjuda utredning av misstänkt endometrios genom anamnes med symtombeskrivning, till personer med svåra smärtor relaterade till menscykeln och som har otillräcklig effekt av paracetamol och COX-hämmare.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden ökar möjligheten till tidig upptäckt av endometrios, liksom möjligheten att erbjuda rätt behandling i ett tidigt skede. Därmed minskar risken för att personerna utvecklar långvarig smärta och framtida funktionsnedsättningar. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Anamnes med symtombeskrivning

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om anamnes med symtombeskrivning vid svår smärta relaterad till menscykeln kommer att få organisatoriska konsekvenser för hälso- och sjukvården i viss mån.

Personal inom elevhälsan, ungdomsmottagningar och primärvården kommer troligen att behöva utbildning för att kunna ta upp en korrekt anamnes med frågor om endometriosrelaterade symtom, så att patienter med endometrios kan identifieras så tidigt som möjligt. Utbildningen behöver nå många personer och kan till exempel vara webbaserad. Socialstyrelsen bedömer att personalen kan genomföra utbildningen inom den tid som är avsatt för kompetensutveckling.

Samtliga sjukvårdsregioner konstaterar i sina remissvar att det finns ett stort behov av att utbilda personal som möter personer med misstänkt endometrios, främst inom elevhälsan och primärvården.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se