Endometrios, smärta trots optimerad behandling och indikation för kirurgi – Planerad kirurgi utförd av erfaren endometrioskirurg

Hälso- och sjukvården bör erbjuda planerad kirurgi utförd av erfaren endometrioskirurg till personer med endometrios som har smärta trots optimerad behandling, och har indikation för kirurgi.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden ökar möjligheten till korrekt utförd kirurgi samt minskar risken för komplikationer och upprepad kirurgi. Åtgärden kan även bidra till minskad smärta och ökad livskvalitet.
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Planerad kirurgi av erfaren endometrioskirurg

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om planerad kirurgi som är utförd av en erfaren endometrioskirurg kommer att påverka hälso- och sjukvårdens organisation, eftersom behandlande kliniker behöver utse en ansvarig gynekolog för endometrioskirurgi. Fortbildning av specialister sker normalt på kliniker och bedöms kunna genomföras inom ramen för befintliga utbildningsstrukturer för läkare.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se