Endometrios, smärta som stör nattsömn – Melatonin

Hälso- och sjukvården kan erbjuda melatonin till personer med endometrios och långvarig smärta som stör nattsömn.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden kan leda till förbättrad sömn, mindre smärta samt ökad livskvalitet. Åtgärden har inga eller få kända biverkningar. Det finns begränsad klinisk erfarenhet.
Kommentar: Åtgärden kan med fördel kombineras med sömnhygien.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Melatonin

Om den grundläggande hormonella behandlingen är otillräcklig för att behandla symtomen, behövs kompletterande farmakologisk behandling. Vid smärta som stör sömnen kan patienten få smärtlindring av melatonin eller antidepressiva läkemedel med sedativ effekt. Socialstyrelsen bedömer att rekommendationerna om farmakologisk tilläggsbehandling vid smärta trots basal hormonell behandling kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning, eftersom fler patienter kommer att behandlas med läkemedlen. Det innebär en ökad kostnad. På längre sikt kan dock samhällets kostnader minska, eftersom patienterna får mindre smärta och bättre sömn, och rekommendationerna därmed bidrar till ökad livskvalitet, ökat välmående och ökad arbetsförmåga. Rekommendationerna omfattar följande åtgärder för att behandla smärta som stör nattsömnen: * antidepressiva läkemedel med sedativ effekt vid störd nattsömn * melatonin vid smärta som stör nattsömnen. Flera sjukvårdsregioner konstaterar i sina remissvar att gynekologer saknar kunskap för att ordinera dessa farmakologiska tilläggsbehandlingar.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se