Endometrios, misstänkt samsjuklighet med psykisk sjukdom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – Psykiatrisk bedömning utförd av relevant specialist

Hälso- och sjukvården bör erbjuda psykiatrisk bedömning utförd av en relevant specialist, till personer med endometrios och misstänkt samsjuklighet med en psykisk sjukdom eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden leder till en ökad förutsättning till framgångsrik behandling samt förbättrad psykisk hälsa och ökad livskvalitet. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Psykiatrisk bedömning utförd av relevant specialist

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationerna om insatser vid misstänkt samsjuklighet kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation, eftersom de bedöms leda till fler remisser och därmed fler vårdkontakter. För personer med svårbehandlad endometrios och samtidig psykisk sjukdom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, måste man behandla samsjukligheten för att även kunna behandla endometriosen. De flesta sjukvårdsregioner konstaterar i sina remissvar att det finns kontaktvägar för somatisk samsjuklighet, men att många landsting och regioner saknar kontaktvägar för psykiatrisk samsjuklighet.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se