Endometrios, långvarig svårbehandlad smärta utan önskemål om bibehållen fertilitet – Kirurgisk borttagning av livmoder och äggstockar

Hälso- och sjukvården kan erbjuda kirurgisk borttagning av livmoder och äggstockar till personer med endometrios, långvarig svårbehandlad smärta och utan önskemål om bibehållen fertilitet.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden leder till blödningsfrihet och kan leda till minskad smärta. Samtidigt innebär åtgärden en risk för kvarstående eller ökade besvär. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Kirurgisk borttagning av livmoder/livmoder + äggstockar

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om kirurgisk borttagning av livmodern eller livmodern och äggstockarna kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning, eftersom färre operationer troligen kommer att genomföras. Det är oklart hur många sådana endometriosrelaterade operationer som genomförs i dag. Kostnaden per vårdtillfälle för att ta bort livmodern är cirka 58 000 kronor. Om 100 färre operationer (hysterektomier) genomförs, innebär det en besparing på cirka 5,8 miljoner kronor.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se