Endometrios, bäckenbottensmärta – Behandling av bäckenbottenstrukturer

Hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling av bäckenbottenstrukturer till personer med endometrios och bäckenbottensmärta.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden kan leda till minskad smärta, symtomlindring samt bättre funktionsförmåga och ökad livskvalitet. Dessutom innebär åtgärden en ökad möjlighet till egenvård. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Behandling av bäckenbottenmuskulatur

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om behandling av bäckenbottenstrukturer kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation, eftersom det behövs fler fysioterapeuter eller annan personal med kunskap om behandling av bäckenbottenmuskulatur och smärta. I dag har få fysioterapeuter denna kompetens, som skulle behövas på alla kvinnokliniker. Kompetensen behövs också på andra kliniker som möter endometriospatienter, till exempel barnmorskemottagningar. En sammantagen bedömning är att det behövs ytterligare minst 100 fysioterapeuter med kompetensen i Sverige. Det finns aktuella utbildningar för fysioterapeuter, och kostnaden för åtgärden beror på den eventuella utbildningskostnaden. Flera sjukvårdsregioner konstaterar i sina remissvar att de saknar fysioterapeuter med specialistkunskap om bäckensmärta.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se