Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika – Antipsykotiskt läkemedel i depåform

Hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling med antipsykotiskt läkemedel i depåform till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och samtidigt missbruk eller beroende.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Depåbehandling ger bättre effekt på substansmissbruk jämfört med peroral behandling. Utifrån klinisk erfarenhet fungerar åtgärden ofta väl för gruppen och möjliggör andra insatser.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se