Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, svårigheter att klara av vardagliga aktiviteter eller det sociala samspelet med andra – Psykopedagogiska behandlingsprogram, t.ex. Ett självständigt liv, ESL och Illness Management and Recovery, IMR

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda psykopedagogiska behandlingsprogram (t.ex. Ett självständigt liv, ESL, och Illness Management and Recovery, IMR) till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och svårigheter att klara av vardagliga aktiviteter eller det sociala samspelet med andra.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden ger minskad risk för återinsjuknande och förbättrade sociala färdigheter.

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Psykopedagogiska behandlingsprogram, t.ex. ESL och IMR

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om psykopedagogiska behandlingsprogram initialt kommer att öka hälso- och sjukvårdens kostnader som en följd av utökad kompetensutveckling, men att de på längre sikt kommer att vara oförändrade. Psykopedagogiska behandlingsprogram är utbrett i dag men användningen av manualbaserade metoder såsom IMR (Illness management and recovery) och ESL (Ett självständigt liv) varierar. Socialstyrelsen bedömer därmed att fortbildning kommer att behövas inom både hälso- och sjukvården och socialtjänsten för personal som huvudsakligen arbetar med social aktivitetsträning, såsom arbetsterapeuter, sjuksköterskor inom psykiatrin och socialtjänsten samt boendestödspersonal. Rekommendationen bedöms dock inte kräva ytterligare personalresurser i någon större omfattning. Samverkan och gemensamma åtaganden mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan enligt Socialstyrelsen bedömning underlätta ett genomförande av rekommendationen.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se