Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, stora svårigheter att självständigt klara hemliv – Bostad med särskild service anpassad för personer med schizofreni

Socialtjänsten bör erbjuda anpassad bostad med särskild service till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som har stora svårigheter att självständigt klara hemliv.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Bostad med särskild service ger bland annat ökad förmåga att självständigt klara av sitt hemliv, ökad social kontakt och ökad funktionsnivå. Vid utebliven åtgärd finns det risk att individen blir isolerad och försämras i sitt tillstånd. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Bostad med särskild service anpassad för personer med schizofreni

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om bostad med särskild service innebär att kostnaderna för socialtjänsten kommer att öka initialt men att de på sikt kommer att vara oförändrade. Rekommendationen förväntas inte påverka antalet särskilda boenden eller personalresurser. Fortbildning och handledning av personalen förväntas dock utökas, vilket kan leda till ökade kostnader initialt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se