Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, ingen eller svag arbetsmarknadsanknytning – Sysselsättning, en daglig aktivitet utanför hemmet som är anpassad för personer med schizofreni …

Socialtjänsten bör erbjuda anpassad daglig sysselsättning till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd samt ingen eller svag arbetsmarknadsanknytning.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till ökad återhämtning, social funktion, livskvalitet samt minskad isolering. Målsättningen är att ge deltagarna en strukturerad vardag och ett socialt sammanhang. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Daglig sysselsättning med individuell målsättning och uppföljning

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om daglig sysselsättning anpassad för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd inledningsvis kommer att innebära ökade kostnader för socialtjänsten, för att sedan återgå till nuvarande nivåer. Individuellt anpassade dagliga aktiviteter erbjuds i relativt hög utsträckning redan i dag. Men den rekommenderade åtgärden innebär troligen vissa förändringar i arbetssätt för verksamheterna, bland annat i form av ökat individinflytande. Socialstyrelsen bedömer att fortbildning i olika former som rör till exempel individinflytande, återhämtning och sociala stödinsatser kommer att vara nödvändiga för att kunna genomföra rekommendationen. Även handledning kan vara aktuellt. Dessutom är det viktigt med dokumentation när individuella mål ska sättas och följas upp.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se