Schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd – Case management

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda case management till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad. Personer som fått case management är nöjdare med vården och stödet än de som fått sedvanlig vård.

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Case management

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om case management leder till ökade kostnader på kort sikt, men till sänkta kostnader på lång sikt. Insatsen innebär att team med olika yrkesgrupper behöver bildas. Ökad samverkan krävs mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Kostnaden för case management har beräknats till 16 000 kronor per patient och år, medan kostnaden för vård på vanligt sätt beräknas vara 11 500 kronor per patient och år. På lång sikt förväntas kostnaden för case management att sjunka eller vara neutral jämfört med vård på vanligt sätt, till följd av bättre effekt och färre inläggningar.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se