Alkoholmissbruk eller - beroende och samtidig depression – Integrerad behandlingsmetod (MI/KBT)

Vid tillståndet eller populationen Alkoholmissbruk eller - beroende och samtidig depression har åtgärden Integrerad behandlingsmetod (MI/KBT) prioritet 6.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har effekt på antal dryckesdagar och depressionssymtom vid kortare tids uppföljning och att tillståndet både är vanligt och kan öka risken för självmordsbeteende. Detta motiverar en medelhög prioritering trots minskad effekt vid längre tids uppföljning och begränsat vetenskapliga underlag.
Kommentar: Tillståndet är vanligt och kan öka risken för självmordsbeteende.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se