Anhörig till person med demenssjukdom – Relationsbaserat stödprogram tillsammans med personen med demenssjukdom

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda ett relationsbaserat stödprogram tillsammans med personen med demenssjukdom till anhöriga till personer med demenssjukdom.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Beprövad erfarenhet ger stöd för effekt av åtgärden.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se