Vuxna som ska genomgå en operation (i munnen) och som röker – Kvalificerat rådgivande samtal (beteendemedicinsk prevention och behandling) med erbjudande om nikotinläkemedel

Vid tillståndet eller populationen Vuxna som ska genomgå en operation (i munnen) och som röker har åtgärden Kvalificerat rådgivande samtal (beteendemedicinsk prevention och behandling) med erbjudande om nikotinläkemedel prioritet 1

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad, och åtgärden har mycket stor effekt på rökstopp – både inför operationen och på längre sikt. Dessutom bedöms åtgärden vara kostnadseffektiv.
Kommentar: Denna rekommendation kommer från Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (2018). I riktlinjerna för ohälsosamma levnadsvanor styrs inte åtgärdernas rangordning lika tydligt av hälsotillståndets svårighetsgrad som i de nationella riktlinjerna för tandvård. Med operation avses i detta sammanhang ett planerat kirurgiskt ingrepp som oftast kräver steril uppdukning.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se