Vuxna som ska genomgå en operation (i munnen) och som har ett riskbruk av alkohol – Rådgivande samtal

Vid tillståndet eller populationen Vuxna som ska genomgå en operation (i munnen) och som har ett riskbruk av alkohol har åtgärden Rådgivande samtal prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har en liten effekt på veckokonsumtionen av alkohol, och bedöms vara kostnadseffektiv.

Kommentar: Denna rekommendation kommer från Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (2018) och åtgärdens effekt är bedömd utifrån det vetenskapliga underlaget för vuxna generellt. I riktlinjerna för ohälsosamma levnadsvanor styrs inte åtgärdernas rangordning lika tydligt av hälsotillståndets svårighetsgrad som i de nationella riktlinjerna för tandvård. Med operation avses i detta sammanhang ett planerat kirurgiskt ingrepp som oftast kräver steril uppdukning.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se