Unga under 18 år som använder tobak – Kvalificerat rådgivande samtal (beteendemedicinsk prevention och behandling)

Vid tillståndet eller populationen Unga under 18 år som använder tobak har åtgärden Kvalificerat rådgivande samtal (beteendemedicinsk prevention och behandling) prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden har effekt på rökstopp, men det finns färre studier på barn än på vuxna. Åtgärden bedöms vara kostnadseffektiv.

Kommentar: Denna rekommendation kommer från Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (2018). Rekommendationen baseras på vetenskapliga underlag för rökning, eftersom det saknas studier om snusning. I riktlinjerna för ohälsosamma levnadsvanor styrs inte åtgärdernas rangordning lika tydligt av hälsotillståndets svårighetsgrad som i de nationella riktlinjerna för tandvård.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se