Symtomatisk pulpit där karies uppmjukningszon eller annan mikrobiell invasion nått pulpan – Symtomatisk behandling - systemisk antibiotikabehandling, vuxna

Vid tillståndet eller populationen Symtomatisk pulpit där karies uppmjukningszon eller annan mikrobiell invasion nått pulpan har åtgärden Symtomatisk behandling - systemisk antibiotikabehandling rekommendationen icke-göra.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Antibiotikabehandling har ingen effekt och saknar möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Socialstyrelsen beaktar den risk för resistensutveckling som alltid följer med användning av antibiotika och detta innebär att antibiotika först bör övervägas när det finns risk för spridning av infektionen och där patientens allmäntillstånd är påverkat. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se