Symtomatisk diskförskjutning utan återgång, vuxna – Ocklusal korrigering

Vid tillståndet eller populationen Symtomatisk diskförskjutning utan återgång har åtgärden Ocklusal korrigering prioritet 8

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ocklusal korrigering/åtgärd har låg till måttlig effekt och viss möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Stabiliseringsskena föredras framför ocklusal korrigering. Socialstyrelsen har bedömt att kostnad är låg per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se