Symtomatisk apikal parodontit utan påverkat allmäntillstånd , vuxna – Symtomatisk behandling - fullständig rensning av rotkanalssystemet

Vid tillståndet eller populationen Symtomatisk apikal parodontit utan påverkat allmäntillstånd har åtgärden Symtomatisk behandling - fullständig rensning av rotkanalssystemet prioritet 2

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Rensning av rotkanalssystemet har god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts låg till måttlig per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se