Risk för iatrogen granntandsskada – Approximalt skydd, vuxna

Vid tillståndet eller populationen Risk för iatrogen granntandsskada har åtgärden Approximalt skydd prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Mekaniskt skydd för att undvika skada på granntand i samband med exkavering har en god skyddande effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden skattas låg per vunnen effekt och åtgärden bedöms vara kostnadseffektiv. Effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se