Person som besöker tandvården för undersökning – Systematisk registrering av förekomst och grad av erosioner via index, barn och vuxna

Vid tillståndet eller populationen Person som besöker tandvården för undersökning har åtgärden Systematisk registrering av förekomst och grad av erosioner via index prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden syftar till att identifiera erosionsskador. Dessa tillstånd har generellt en stor svårighetsgrad, och risken att drabbas av dem bedöms vara stor. Den sammanvägda svårighetsgraden bedöms därför vara stor, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden bidrar till tidig identifiering av erosioner, vilket möjliggör tidiga förebyggande åtgärder för att stoppa eller minska utvecklingen. Kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se