Oral sjukdom eller identifierad risk för oral sjukdom, barn och vuxna – Orsaksinriktad behandling

Vid tillståndet eller populationen Oral sjukdom eller identifierad risk för oral sjukdom har åtgärden Orsaksinriktad behandling prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Flera sjukdomar i munnen, till exempel karies och parodontit, har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet, och kostnaden bedöms vara måttlig per vunnen effekt. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.
Kommentar: Detta är en övergripande åtgärd som omfattar flera olika tillstånd och åtgärder i riktlinjerna. För specifika behandlingar av olika tillstånd, se respektive sjukdomsområde.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se