Läkemedelsorsakad gingival överväxt (omfattande hyperplasi), vuxna – Infektionskontroll - professionell tandrengöring och munhygieninstruktion som enda åtgärd

Vid tillståndet eller populationen Läkemedelsorsakad gingival överväxt (omfattande hyperplasi) har åtgärden Infektionskontroll - professionell tandrengöring och munhygieninstruktion som enda åtgärd prioritet 9

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Professionella tandrengöringar och munhygieninstruktioner som enda åtgärd har låg effekt och en liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är hög. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se