Låg risk för oral ohälsa, vuxna – Basundersökning en gång per 24-36 månader

Vid tillståndet eller populationen Låg risk för oral ohälsa, vuxna har åtgärden Basundersökning en gång per 24-36 månader prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden syftar till att anpassa intervallen för basundersökning (revisionsintervallen) till patienternas bedömda behov, och därmed frigöra resurser för patienter med större behov. Det är angeläget att prioritera resurser efter behov, och Socialstyrelsen har satt 3 som högsta möjliga rangordning. Revisionsintervall på 2–3 år ger sannolikt ingen eller låg risk för en försämrad munhälsa jämfört med kortare intervaller. Kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt. Det vetenskapliga underlaget för revisionsintervall över 2 år är otillräckligt, och Socialstyrelsen har därför samlat in beprövad erfarenhet enligt en systematisk konsensusprocess.

Kommentar: Åtgärden är aktuell för personer som bedöms ha låg risk för oral ohälsa, och som upplever sin munhälsa som god eller mycket god. Exempelvis stigande ålder, nedsatt allmäntillstånd och funktionsnedsättningar ökar risken för oral ohälsa. Personer med dessa riskfaktorer behöver därmed kortare revisionsintervaller.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se