Käkmuskelsmärta associerad med generell smärta, vuxna – Tricykliska antidepressiva

Vid tillståndet eller populationen Käkmuskelsmärta associerad med generell smärta har åtgärden Tricykliska antidepressiva prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Farmakologisk behandling med tricykliska antidepressiva har måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Effekten bedöms likvärdig med den som uppnås för generell smärtbehandling. Kostnadseffektivitet inte bedömbar. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se