Initial kronkaries med risk för progression – Fluoridsugtabletter flera gånger dagligen, vuxna

Vid tillståndet eller populationen Initial kronkaries med risk för progression har åtgärden Fluoridsugtabletter flera gånger dagligen prioritet 9.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Fluoridsugtabletter har ingen till låg hämmande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluoridtandkräm och har en mycket liten positiv påverkan på oral hälsa. Socialstyrelsen bedömer att kostnaden är hög till mycket hög per vunnen effekt. Tabletternas tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se