Glesställning i frontsegment med displacering av tänder, vuxna – Korrigering (av glesställning) med ortodontisk apparatur

Vid tillståndet eller populationen Glesställning i frontsegment med displacering av tänder har åtgärden Korrigering (av glesställning) med ortodontisk apparatur prioritet 8

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ortodontisk luckslutning med fast apparatur har en måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Det finns risk för recidiv av behandling och det krävs därför en långsiktig uppföljning. Kostnaden per vunnen effekt bedöms som måttlig till hög. Effekten har bedömts med konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se