Friändstandlöshet som ger funktionsstörning, vuxna – Implantatstödd bro med extension

Vid tillståndet eller populationen Friändstandlöshet som ger funktionsstörning har åtgärden Implantatstödd bro med extension prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden implantatstödd bro med extention har en hög till mycket hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Överlevnaden är något sämre jämfört med implantatbro utan extension. Kostnaden har bedömts låg per vunnen effekt. Effekt av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se