Frakturerat instrument i rotkanalen, vuxna – Rotbehandling och rotfyllning till instrumentfragmentet

Vid tillståndet eller populationen Frakturerat instrument i rotkanalen har åtgärden Rotbehandling och rotfyllning till instrumentfragmentet prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden med rotfyllning till ett instrumentfragment beläget i rotens apikala tredjedel bedöms ha god lyckandefrekvens. Kostnad bedöms låg per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se