Förhöjd risk för kronkaries – Fissurförsegling med glasjonomercement, vuxna

Vid tillståndet eller populationen Förhöjd risk för kronkaries har åtgärden Fissurförsegling med glasjonomercement prioritet 9.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär att en person har behov av intervention för att bevara oral hälsa och/eller förebygga sjukdom. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Fissurförsegling med glasjonomer har ingen till låg kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluoridtandkräm och därmed en mycket liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig till hög. Fissurförseglingens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se