Bruxism och annan orofacial parafunktion – Elektrisk biofeedback, vuxna

Vid tillståndet eller populationen Bruxism och annan orofacial parafunktion har åtgärden Elektrisk biofeedback prioritet 7.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Elektrisk feedback har måttlig effekt och därmed möjlighet att positivt påverka orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har måttlig kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se