Barn, 6-15 år – Utbildning i munhälsa med skolan som arena

Vid tillståndet eller populationen Barn, 6-15 år har åtgärden Utbildning i munhälsa med skolan som arena prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden syftar till att förebygga ohälsa, till exempel karies och parodontit. Dessa tillstånd har en stor svårighetsgrad, och barnen bedöms ha en måttlig till stor risk att drabbas av dem. Den sammanvägda svårighetsgraden bedöms därför vara måttlig, och 5 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden kan ge barnen kunskap och insikt, och därmed möjlighet att påverka sin framtida munhälsa. Kostnaden bedöms vara måttlig per vunnen effekt. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se