Unga under 18 år som använder tobak – Kvalificerat rådgivande samtal

Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till unga under 18 år som använder tobak.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden har stor effekt på självrapporterad rökfrihet.

Kommentar: Rekommendationerna baseras på vetenskapliga underlag för rökning då det saknas studier gällande snusning.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Tobaksbruk – kvalificerat rådgivande samtal

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationen om kvalificerat rådgivande samtal för unga under 18 år med tobaksbruk påverkar både resursfördelning och organisation, eftersom hälso- och sjukvården behöver avsätta mer tid för detta. Bedömningen är att hälso- och sjukvården behöver öka antalet kvalificerat rådgivande samtal till denna grupp med omkring 13 000 samtal per år. Kostnaden för hälso- och sjukvården för detta beräknas uppgå till omkring 79 miljoner kronor per år.

Det saknas nationell statistik över tobaksbruk hos den samlade gruppen unga under 18 år samt uppgifter om hur många unga som får kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk. I en enkät om skolbarns hälsovanor från 2013–2014 uppgav 10 procent av pojkarna och 13 procent av flickorna i 15-årsåldern att de röker någon gång [1]. Motsvarande siffror för snusning var 8 respektive 3 procent. Om 12 procent av unga under 18 år har ett tobaksbruk behöver hälso- och sjukvården erbjuda omkring 13 000 kvalificerade rådgivande samtal per år till denna grupp.

Rekommendationen om kvalificerat rådgivande samtal innebär att landsting, regioner och kommuner behöver samverka kring att identifiera unga med tobaksbruk och erbjuda kvalificerade rådgivande samtal av personal med kompetens inom området.

Referenser

  1. Folkhälsodata. Skolbarns hälsovanor, nationella resultat. Folkhälsomyndigheten; 2016.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se